bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe

21.11.2013

W związku z realizacją projektu „Wsparcie systemowe rodzin przez MOPS w Radziejowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zmianami) zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług

1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie
2. Przedmiot zamówienia: Potrawy kuchni kujawskiej na degustację dla ok 150 osób
3. Termin realizacji zamówienia: 03.12.2013r.
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
5. Inne istotne warunki zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest obsługa gastronomiczna Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się 03.12.2013r. w Radziejowskim Domu Kultury w postaci przygotowania dobrej jakości menu dla ok. 150 osób zawierającego tradycyjne potrawy kuchni kujawskiej w tym desery kojarzone z tym regionem m.in. żurek kujawski z białą kiełbasą, chleb ze smalcem, rogaliki barcińskie. Wykaz proponowanych potraw powinien być załącznikiem do oferty.


6. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na catering”. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego (MOPS ul. Rynek 1, I piętro), przesłać pocztą lub przesłać pocztą elektroniczną na adres pokl@mopsradziejow.pl w temacie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na catering” lub faksem pod nr 542852286

7. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 27.11.2013r godz.14.00

POKL

Opublikował: Tomasz Dominiak
Publikacja dnia: 21.11.2013

Dokument oglądany razy: 5471
« inne aktualności